• Em Remes Sini Band

  --------------

  Kumm 'mol m'r gehn gemietlich spàziere
  Hüps uf 's Velo m'r gehn in de Wàld
  Weisch wàss, m'r kennte 'mol profitiere
  Versproche, ich màch d'r dànn wàs d'r g'fàllt

  Ja 's isch wohr
  D'Lieb geht vor
  Ja 's isch wohr
  D'Lieb geht vor

  Am Rhin entlàng, geh m'r tandiere
  Rutsch züe m'r ass di' d'Sunn nitt verbrennt
  In de Hecke düen m'r uns mànchmol verliere
  Denne Trüc hesch dü au gekennt

  Kumm 'mol, loss mich zärtlich prowiere
  Schlupf züe m'r, wursch sehn wie 's dir g'fàllt
  Im e Maïdel müess m'r scheen flàtiere
  Bis àss 's gànz in d'Ohnmàchte fàllt

  --------------

  Mit dine Rääwe
  Un siessi Triiwel
  Mit dine Blüeme
  Hesch e mànches Herz schun màche blüede
  Un meh wie aans dezüe gewonne

  Mit güeti Rüewe
  Gibt's stàrki Büewe
  Mit dine Maïdle
  Wurd's meh wie einmol staïwe
  Zwische zwei sàtti Stràmi Kaiwe

  Oh dü liewes Elsàss
  D'Autobàhn verisst d'r d'gànz Fràtz
  Àwer uns'ri Sproch derf nitt sterwe
  Elsàss min Lànd dü sollsch lëwe

  Àb Wisseburi
  Bis nàb uf Saint-Louis
  Sehsch uf de Wiese
  Wiss un roti Bliemle
  Elsàss diss sinn jo dini Fàrwe

  Uf de Màtte
  In dem griene Gràs
  Wàchse Schwàmme
  Direckt do unter dinere Nàs
  Màrikel geh haam, richt uns e junger Hàs
  Diss güete Trepfel
  Diss güete Schnäpsel
  Schmeckt sich vun widem
  Wenn Spotjohr im Rhindàhl isch
  Un de Schnàps im Gitterle isch

  Oh dü liewes Elsàss
  D'Autobàhn verisst d'r d'gànz Fràtz
  Àwer uns'ri Sproch isch àm sterwe
  Elsàss min Lànd der geht 's selwe

  http://armanny.blogg.org

  http://www.ipernity.com/home/armanny